sredni kurs walut
flagaUSD4.336900
flagaCHF4.475500
flagaGBP5.452400
flagaEUR4.617100

OGŁOSZENIA

INFORMACJE » OGŁOSZENIA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PROSZOWIACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWYM PRZY UL. KS. BRONISŁAWA MIESZKOWSKIEGO 6 W PROSZOWICACH  
15.03.2022r.

I. Przedmiotem konkursu jest sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1008 o pow. 0,0186 ha., zabudowaną budynkiem biurowym o numerze porządkowym 6, będącym w zabudowie szeregowej.

II. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00002166/2.

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Proszowice uchwalonego w dniu 18 lutego 2021 roku uchwałą Rady miejskiej w Proszowicach Nr XXXI/250/2021 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2021 r. poz.1564 z dnia 16 marca 2021 roku działka nr ewidencyjny nr 1008 położona w Proszowicach znajduje się między innymi w strefie:
- granica układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków.
Nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków.

IV. Cena wywoławcza wynosi 380.360,00 zł. (trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) netto.

V.  Wadium 38.036,00 zł. (trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych).

VI. Pisemne oferty w języku polskim można składać osobiście lub listownie do dnia 5 kwietnia 2022 roku do godziny 1500 na adres Banku w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Mieszkowskiego – nie otwierać do dnia 6 kwietnia 2022 roku. do godz. 1200.” Za termin złożenia oferty uważa się termin wpływu oferty, na adres prowadzącego postępowanie. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godz.1200 w pokoju nr 111.

VII. Termin składania ofert i wpłaty wadium mija w dniu 5 kwietnia 2022 roku (Regulamin konkursu).

VIII. Nieruchomość można oglądać codziennie, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 5 kwietnia  2022 roku.

IX. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków sprzedaży oraz unieważnienia lub odstąpienia od ogłoszonego konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin oraz wycenę nieruchomości – operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego - można uzyskać w siedzibie Banku Spółdzielczego w Proszowicach, przy ul. Krakowskiej 53; tel. 12 386 20 52 lub na stronie www.bsproszowice.com.pl