Bank Spółdzielczy w Proszowicach
-> Opłaty i prowizje
Przycisk ze znaczkiem procenta
Rozdział I.
Rachunki bankowe podmiotów instytucjonalnych
I. Rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w złotych
1. Otwarcie rachunku:
a) bieżącego 25,00 zł
b) pomocniczego 25,00 zł
c) rolniczego 5,00 zł
2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie:
a) bieżącego 20,00 zł
b) pomocniczego 20,00 zł
c) rolniczego 3,00 zł
Uwaga: Opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się od rachunków prowadzonych w ramach następujących kont: 270001*,270002*, 270003*, 270006*, jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość dopuszcza się pobieranie opłaty od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze 0,50%
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
3.1. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący rolników indywidualnych Bez opłat
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie prowizji od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych 0,50%,
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
4.1 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego rolników indywidualnych 0,20%,
min.3,00 zł
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie prowizji od wypłat z rachunku od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
5.1. w BS Proszowice 1,00 zł
5.2. w innym banku krajowym:
a) w systemie ELIXIR 3,50 zł
b) w systemie HOMENET 0,50 zł
c) przelewy za pośrednictwem Internetu 0,80 zł
d) w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)
- do kwoty 1 mln zł 50 zł
w tym 15 zł dla BPS SA
- powyżej kwoty 1 mln zł 50 zł
w tym 10 zł dla BPS SA
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
5.3. Przelewy dokonywane przez posiadaczy rachunków bieżących firmowych na ich rachunki bieżące rolnicze prowadzone przez BS Proszowice 0,3%,
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
5.4. Przelewy dokonywane przez posiadaczy rachunków bieżących rolniczych na ich rachunki bieżące firmowe prowadzone przez BS Proszowice 0,3%,
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
6. Wydanie czeków - za jeden czek 1,00 zł
7. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 5,00 zł
8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.
30,00 zł
9. Realizacja zlecenia stałego.
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia; nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.
2,00 zł
10. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika.
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika.
1,00 zł
11. Za odmowę "polecenia zapłaty (brak środków) 5,00 zł
od każdej odmowy
12. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty Bez opłat
13. Wyciąg z rachunku bankowego Bez opłat
14. Likwidacja rachunku bieżącego, pomocniczego 10,00 zł
15. Klucz szyfrujący do systemu HOMENET (opłata jednorazowa) 500,00 zł
16. Reinstalacja systemu HOMENET 100,00 zł
II. Rachunek lokaty terminowej w złotych
1. Otwarcie rachunku lokaty Bez opłat
2. Prowadzenie rachunku lokaty Bez opłat
3. Wpłaty na rachunek lokaty Bez opłat
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
4.1. w Banku Spółdzielczym Proszowice Bez opłat
4.2. w innych bankach 3,50 zł
5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Proszowice prowadzącej rachunek Bez opłat
6. Likwidacja lokaty 6,00 zł
III. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych
1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty 25,00 zł
2. Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku
20,00 zł
3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony w BS Proszowice:
a) w ramach kont 270001*, 270003*, 270006* 0,50%,
min. 3,00 zł
b) w ramach kont 270002* (rachunek rolniczy) Bez opłat
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie prowizji od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
4. Wypłata gotówkowa z r-ku walutowego dokonana w BS Proszowice:
a) w ramach kont 270001*, 270003*, 270006* 0,50%,
min.3,00 zł
b) w ramach kont 270002* (rachunek rolniczy) 0,20%,
min. 3,00 zł
Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie prowizji od wypłat z rachunku od posiadacza rachunku w wysokości wynikającej z umowy.
5. Wyciąg z rachunku bankowego: Bez opłat
6. Likwidacja rachunku 10,00 zł
IV. Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych
1. Otwarcie rachunku lokaty Bez opłat
2. Prowadzenie rachunku lokaty Bez opłat
3. Wpłaty na rachunek lokaty Bez opłat
4. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce BS Proszowice:
a) dokonana w złotych Bez opłat
b) dokonana w walucie obcej Bez opłat
5. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek:
5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice Bez opłat
5.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,50 zł
5.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym Wg stawek "Przekazy
w obrocie dewizowym"
6. Likwidacja rachunku terminowego walutowego 6,00 zł
V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych
1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu 5,00 zł
2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda 25,00 zł
3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów min. dowodu osobistego, paszportu oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w BS Proszowice prowadzącym rachunek podmiotu. 30,00 zł
4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem oraz zmiana karty wzorów podpisów. 10,00 zł
5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 15,00 zł
+ koszty przesyłki
6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1,00%
min. 20,00 zł
max. 100,00 zł
7. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:
a) z Bankiem BS Proszowice Bez opłat
b) z innymi bankami 0,50%,
min.20,00 zł
max.100,00 zł
8. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:
a) przekazywanie informacji w formie komunikatu sms 1,00 zł miesięcznie
b) telefoniczne informowanie o saldzie rachunku na hasło Bez opłat
Rozdział II.
Operacje zagraniczne
I. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce
1. Skup walut obcych: Bez opłat
2. Sprzedaż walut obcych: Bez opłat
II. Przekazy w obrocie dewizowym
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
1.1 Przelewy SEPA 20,00 zł
w tym 7,00 zł dla BPS S.A.
1.2. Przelewy regulowane 25,00 zł
w tym 10,00 zł dla BPS S.A.
1.3. Polecenia wypłaty 25,00 zł
w tym 10,00 zł dla BPS S.A
1.4. Opłata "Non-STP" - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1.3.
50,00 zł
w tym 30,00 zł dla BPS S.A
1.5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS.

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A.
nie mniej niż 80,00 zł
w tym 5,00 zł dla BS
+75,00 zł i koszty banków
trzecich dla BPS S.A.
2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
2.1. Przelewy SEPA 20,00 zł
w tym 7,00 zł dla BPS S.A.
2.2. Przelewy regulowane 25,00 zł
w tym 10,00 zł dla BPS S.A.
2.3. Polecenia wypłaty
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 2.8. w przypadku opcji kosztowej "OUR"
25,00 zł
w tym 10,00 zł dla BPS S.A
2.4. Opłata "Non-STP" - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN.
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.2.3.
50,00 zł
w tym 30,00 zł dla BPS S.A
2.5. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 25,00 zł
w tym 8,00 zł dla BPS S.A
2.6. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 1.1. i 1.2. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2.2, 2.3.
2.6.1 W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP
- z datą waluty "dziś", 100,00 zł
w tym 80,00 zł dla BPS S.A.
- z datą waluty "jutro" 70,00 zł
w tym 50,00 zł dla BPS S.A.
2.6.2 W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty "jutro" 70,00 zł
w tym 50,00 zł dla BPS S.A.
2.7. Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 75,00 zł
+ koszty banków
trzecich dla BPS S.A.
2.8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty 70,00 zł
w tym 50,00 zł dla BPS S.A.
2.9. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10,00 zł
3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym nie mniej niż 80,00 zł
w tym 5,00 zł dla BS
+75,00 zł i koszty banków
trzecich dla BPS S.A.
Rozdział III.
Rachunki bankowe osób fizycznych
I. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych
1. Otwarcie rachunku: ROR, płatnego na każde żądanie oraz lokaty terminowej Bez opłat
2. Prowadzenie rachunku ROR - miesięcznie
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku
3,00 zł
3. Obsługa książeczek oszczędnościowych:
3.1. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej Bez opłat
3.2. Umorzenie utraconej książeczki 30,00 zł
3.3. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 20,00 zł
4. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR (od każdego przelewu) 2,00 zł
5. Potwierdzenie czeku 5,00 zł
6. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł
7. Zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 15,00 zł
8. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczących zablokowania środków na rachunku z tyt. zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza na rzecz innych podmiotów 20,00 zł
9. Polecenie przelewu na rachunki:
9.1. Prowadzone przez BS Proszowice 1,00 zł
9.2. Przelewy dokonywane przez posiadaczy książeczek oszczędnościowych avista i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na ich rachunki bieżące prowadzone przez BS Proszowice 0,3%,
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
9.3. Przelewy dokonywane przez posiadaczy rachunków bieżących na ich książeczki oszczędnościowe avista i rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe prowadzone przez BS Proszowice 0,3%,
min.2,50 zł
z możliwością negocjacji
9.4. Dokonywane przez Internet Wg. rozdziału VII
10. ***********
11. Likwidacja wkładu oszczędnościowego 6,00 zł
12. Za realizację "polecenia zapłaty" 1,00 zł
od każdej
zaksięgowanej pozycji
13. Za odmowę "polecenia zapłaty" (brak środków) 5,00 zł
od każdej odmowy
14. Przelewy dokonywane przez posiadaczy ROR w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)
- do kwoty 1 mln zł

- powyżej kwoty 1 mln zł *******50 zł
w tym 15 zł dla BPS SA
50 zł
w tym 10 zł dla BPS SA
15. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł
II. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych w walutach wymienialnych
1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty Bez opłat
2. Otwarcie rachunku walutowego - ROR Bez opłat
3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty Bez opłat
4. Prowadzenie rachunku walutowego - ROR - miesięcznie
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku
3,00 zł
5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:
a) prowadzony w BS Proszowice Bez opłat
b) prowadzony w innym banku Wg stawek "Przekazy
w obrocie dewizowym"
6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Proszowice Bez opłat
7. Realizacja przelewu na rachunek:
7.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice Bez opłat
7.2. Złotowy w innym banku krajowym Wg stawek "Przekazy
w obrocie dewizowym"
8. Wyciąg z konta bankowego Bez opłat
III. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych
1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty Bez opłat
2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Proszowice Bez opłat
3. Realizacja przelewu na rachunek:
3.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice Bez opłat
3.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym Wg stawek "Przekazy
w obrocie dewizowym"
3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym Wg stawek "Przekazy
w obrocie dewizowym"
4. Likwidacja lokaty terminowej 6,00 zł
Rozdział IV.
Kredyty i gwarancje bankowe
I. Kredyty i gwarancje bankowe
1. Prowizje od udzielonych kredytów:
1.1. W rachunku kredytowym i bieżącym:
a) na działalność gospodarczą i rolniczą
- do kwoty 50.000 zł 2,00%
- powyżej 50.000 zł 2,00%
z możliwością negocjacji
b) inwestycyjnego
- do kwoty 50.000 zł 3,00%
- powyżej 50.000 zł 3,00%
z możliwością negocjacji
c) dla jednostek samorządu terytorialnego prowizja negocjowana
1.2. Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu inwestycyjnego z dopłatami "ARiMR" 1,00%
1.3. Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu obrotowego z dopłatami "ARiMR" 1,00%
1.3.1 Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania: 1,00%
a) miesięcznie (od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego płatna w terminie spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej) 0,08%
b) kwartalnie (od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego płatna w terminie spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej) 0,25%
1.4. Kredyty udzielane dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej "Klęska powodzi 2013" - kredyt na wznowienie produkcji rolnej po klęsce powodzi 2,00%
1.5. Kredyty pomostowe z dopłatami ze środków Unii Europejskiej 1,50%
z możliwością negocjacji
1.6. Kredyty inwestycyjne
a) do kwoty 50.000,00 zł 3,00%
b) powyżej 50.000,00 zł 3,00%
z możliwością negocjacji
1.7. Kredyty mieszkaniowe 1,00%
z możliwością negocjacji
2. Kredyty udzielone zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim:
2.1. Prowizja od udzielonych kredytów:
Kredyty gotówkowe konsumenckie
a) do 1 roku - do kwoty 50.000,00 zł 3,00%
b) do 1 roku - powyżej 50.000,00 zł 3,00%
z możliwością negocjacji
c) powyżej 1 roku do 5 lat - do kwoty 50.000,00 zł 3,50%
d) powyżej 1 roku do 5 lat - powyżej 50.000,00 zł 3,50%
z możliwością negocjacji
Kredyty odnawialne w ror 2,00%
Kredyty okazjonalne 4,00%
- Cztery Pory Roku, Jesień-Zima, Wiosenny, Wakacyjny 4,00%
- Super Kredyt 8,00%
Kredyty remontowe
a) do 1 roku 2,00%
b) powyżej 1 roku do 3 lat 3,00%
c) powyżej 3 lat do 5 lat 4,00%
Uniwersalny kredyt hipoteczny z terminem spłaty do 15 lat 2,00%
z możliwością negocjacji
Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją z NFOŚ 2,00%
Kredyty na założenie przyłączy wodociągowych 1,50%
2.2 Kredyty restrukturyzacyjne 1,00%
z możliwością negocjacji
3. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
Kredyty pomostowe z dopłatami ze środków Unii Europejskiej 150,00 zł
Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją z NFOŚ 1,00%
Kredyty udzielane dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej 20,00 zł
Kredyty pozostałe (w rachunku bieżącym, inwestycyjne, obrotowe, mieszkaniowe, konsumenckie w tym w ROR, okazjonalne, remontowe, hipoteczne, restrukturyzacyjne):
a) powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł 10,00 zł
b) powyżej 5.000,00 zł do 30.000,00 zł 30,00 zł
c) powyżej 30.000,00 zł do 100.000,00 zł 50,00 zł
d) powyżej 100.000,00 zł 100,00 zł
4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,00%
z możliwością negocjacji
min. 20,00 zł
5. Przekwalifikowanie kredytu obrotowego na kredyt konsumencki 1,00%,
min. 20,00 zł
6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu sporządzona na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 10,00 zł
7. Sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty odsetek lub kredytu (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie) 15,00 zł
+koszt przesyłki
8. Wystąpienie do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności 50,00 zł
9. Za zmianę formy zabezpieczenia kredytu 20,00 zł
10. Wydanie odpisu umowy o kredyt 10,00 zł
11. Czynności związane z obsługą kredytów:
a) wydanie opinii bankowej na wniosek kredytobiorcy 50,00 zł
b) wydanie zaświadczenia z informacją o kredycie na wniosek kredytobiorcy 30,00 zł
12. Wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki, wykreślenie z rejestru zastawów, zgoda na bezciężarowe odłączenie działki z KW 20,00 zł
13. Wykonanie w zastępstwie klienta przez Bank czynności związanych z ustanowieniem rejestrowego zastawu sądowego 30,00 zł
14. Za wydanie promesy kredytowej (za wyjątkiem kredytów z dopłatami z ARiMR) 0,2%
min. 50,00 zł
15. Wystawienie gwarancji 4,00%
z możliwością negocjacji
16. Przejęcie długu 1,00%
min. 50,00 zł
z możliwością negocjacji
Rozdział V.
Karty płatnicze
I. Karta płatnicza VISA CLASSIC
1. Wydanie nowej karty Visa Classic Bez opłat
2. Wznowienie karty Visa Classic
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej
10,00 zł
3. Wydanie duplikatu karty Visa Classic
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty
10,00 zł
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Classic - od każdej karty Visa Classic wydanej do rachunku 2,00 zł
5. Zmiana numeru PIN
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany
10,00 zł
6. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat
7. Zastrzeżenie karty 20,00 zł
8. Wypłata gotówki w bankomatach BPS S.A. Bez opłat
9. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS S.A. Bez opłat
10. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju
Uwaga: opłata księgowana na r-ku Posiadacza z datą dokonania transakcji
5,00 zł
11. Wypłata gotówki w bankomatach Euronet
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji
5,00 zł
12. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji
2%,
min. 15,00 zł
13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Bez opłat
14. Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych za granicą Bez opłat
15. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie Bez opłat
16. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) Bez opłat
17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia
5,00 zł
18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego
Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS S.A. o zmianie limitu
5,00 zł
19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 5,00 zł
20. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł
21. Usługa Cashback (usługa polegająca na wypłacie gotówki przy płaceniu za zakupy kartami debetowymi Grupy BPS) 2,00 zł
II. Karta płatnicza VISA BUSINESS
1. Wydanie nowej karty Visa Business
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do syst. informat. banku lub przesłania wniosku do BPS S.A.
15,00 zł
2. Wznowienie karty Visa Business
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej
30,00 zł
3. Wydanie duplikatu karty Visa Business
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty
30,00 zł
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business - od każdej karty Visa Business wydanej do rachunku 4,00 zł
5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BPS S.A.
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany
20,00 zł
6. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat
7. Zastrzeżenie karty 50,00 zł
8. Wypłata gotówki w bankomatach BPS S.A. Bez opłat
9. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS S.A. Bez opłat
10. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji
1 %
min.10,00 zł
11. Wypłata gotówki w bankomatach Euronet
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji
1 %
min.10,00 zł
12. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą
Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji
2%,
min. 30,00 zł
13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Bez opłat
14. Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych za granicą Bez opłat
15. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie Bez opłat
16. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) Bez opłat
17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia
10,00 zł
18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego
Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS S.A. o zmianie limitu
10,00 zł
19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł
20. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł
21. Usługa Cashback (usługa polegająca na wypłacie gotówki przy płaceniu za zakupy kartami debetowymi Grupy BPS) 2,00 zł
Rozdział VI.
Inne usługi
I. Inne usługi
1. Za depozyt kluczy 5,00 zł
2. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego (z okresem przechowywania powyżej 1 roku) 20,00 zł
3. Wydanie opinii o kliencie BS Proszowice (na wniosek klienta) 50,00 zł
4. Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach i obrotach na tych rachunkach - dot. rachunków bieżących i oszczędnościowych 25,00 zł
5. Sporządzenie odpisu :
a) obrotów na rachunku bankowym 10,00 zł
b) wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł
c) jednego dokumentu do wyciągu 5,00 zł
II. Czynności kasowe w złotych
1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) prowadzone w innych bankach krajowych 0,5%,
min.2,50 zł
b) prowadzone w BS, dokonywane przez indywidualnych klientów nie będących właścicielami tych rachunków 0,5% min. 2,50 zł
c) Caritas, Parafii, PKZP przy jednostkach samorządowych, Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczych Straży Pożarnych 1,00 zł
d) jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł
e) Wspólnot mieszkaniowych 0,00 zł
f) telefony stacjonarne 0,99 zł
g) energia 0,99 zł
h) RTV Bez opłat
2. Wypłaty gotówkowe z konta - zlecenia do wypłaty (od każdego zlecenia) 0,50%
min. 5,00 zł
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki Gmin za odbiór odpadów*******
w tym: wpłaty gotówkowe z kodem kreskowym na rachunki Gmin za odbiór odpadów (dot. Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i Gminy Pałecznica)********
Uwaga: Nie pobiera się prowizji od wpłat od Gmin: Proszowice, Skalbmierz i Racławice - obowiazują odrębne umowy.
1,50 zł

1,00 zł

Rozdział VII.
Obsługa banku internetowego eBankNet
1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego 3,00 zł
2. Udostępnienie usługi eBankNet Bez opłat
3. Polecenie przelewu
a) składane w ramach rachunków prowadzonych w BS Proszowice 0,40 zł
b) do innych banków 0,80 zł
4. Odpłatność za listę haseł:
a) za pierwszą listę haseł 3,00 zł
b) za każdą następną listę haseł 5,00 zł
5. Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW 10,00 zł
6. Opłata za zmianę w karcie uprawnień 5,00 zł
7. Opłata za zablokowanie/odblokowanie dostępu 5,00 zł
8. Opłata za hasło przekazane SMS 0,20 zł
Wersja do druku
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-09 12:00:25
Copyright © by Bank Spółdzielczy w Proszowicach